• Kalendari i Programit Buxhetor Afatmesëm dhe të Buxhetit Vjetor

  1. KALENDARI I PLOTË

  Data

  ORA

2. DEGJESAT PUBLIKE PER PAKETEN FISKALE DHE BUXHETIN E VITIT 2021

 • Paketa Fiskale (taksa dhe Tarifa)

 • Plani Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë MAT

 • Programi Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë MAT

 • Buxheti

 • Zbatimi i Buxhetit

 • Monitorimi dhe Mbikqyrja e Buxhetit

 • Vështirësitë Financiare

 • Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve

  a) Asete ose Prona të ofruara për shitje ose dhënie me qera
  b) Kriteret që duhet të plotësohen

 • Donacionet