1)Liçensë Taksi

2)Çertifikatë mallrash për llogari të vet

3)Çertifikatë rrethqytetëse

4)Liçencë rrethqytetëse

5)Liçencë qytetëse

6)Çertifikatë qytetëse

7)Liçencë ndërqytetëse brenda qarkut

8)Çertifikatë ndërqytetëse brenda qarkut

9)Liçencë mallrash për të tretë

10)               Çertifikatë mallrash për të tretë

11)               Autorizim për lëvizje jashtë linje pa ndalesë

12)               Autorizim qarkullimi

13)               Liçencë për tregëtim me pakicë të karburanteve

14)               Liçencë ndërqytetëse ndërmjet qarqeve

15)               Çertifikatë ndërqytetëse ndërmjet qarqeve

16)               Liçencë për tregëtim të njësive të lëndëve djegëse

17)               Liçencë për agjensi transport udhëtarësh ndërkombëtar

18)               Liçencë për agjensi transport udhëtarësh dhe shërbimi taksi brenda vendit

19)               Çertifikatë për transport udhëtarësh brenda vendit për llogari të vet

20)               Autorizim transport udhëtarësh me taksi 8 plus 1 brenda qarkut

21)               Kërkesë për përfitim ndihme ekonomike në rast fatkeqësish natyrore

22)               Vërtetim varrimi

23)               Vërtetim zhvarrimi

24)               Vërtetim saktësim adrese / banimi për jashtë shteti

25)                Kërkesë për vend parkimi të rezervuar

26)               Kërkesë për Strehim

27)               Kërkesë për ndihmë financiare në rast djegie banese

28)               Kërkesë për Informacion

29)               Kërkesë e përgjithshme

30)               Ankesë