ZYRA E PROJEKTEVE

Përgjegjësja e Zyrës:  Linela MARKJA

email: zyraeprojekteve@bashkiamat.gov.al

Telephone numbers  in Albania : 00355 6869 17377

Ndalohet kjopjimi i materialeve nga kjo webfaqje pa nje autorizim zyrtar. Bashkia Mat