• Kalendari i Programit Buxhetor Afatmesëm dhe të Buxhetit Vjetor

  KALENDARI I PLOTË

  Data

  ORA

 • Paketa Fiskale (taksa dhe Tarifa)

 • Plani Strategjik i Zhvillimit të Bashkisë MAT

  a) Politika për zhvillim të qëndrueshëm me një afat kohor jo më pak se 5 vjet
  b) Synimet kryesore për çdo fushë përgjegjësie
  c) Veprime që duhen ndërmarrë duke parashikuar kostot përkatëse
  ç) Burime të Financimit

 • Programi Buxhetor Afatmesëm i Bashkisë MAT

  a) Dokumenti i Parë i Programit Buxhetor
  b) Dokumenti i Rishikuar i Programit Buxhetor Afatmesëm
  c) Dokumenti i Plotë i Programit Buxhetor afatmesëm (përfshirë dokumentacionin shoqërues) dhe informacionin për dy vitet e fundit, për vitin e fundit buxhetor dhe 3 vitet vijues për çdo program (5 dokumente përkatës)

 • Buxheti

  a) Buxheti Vjetor i Bashkisë Mat 
  b) Treguesit Financiarë
  c) Numri i punonjësve Buxhetorë për çdo njësi shpenzuese
  ç) Rregjistri i parashikimeve të Prokurimeve Publike

 • Zbatimi i Buxhetit

  Raport muajor pas datës 30 prill të çdo viti buxhetor në mënyrë të përmbledhur mbi ecurinë e realizimit të treguesve kryesorë të të ardhurave dhe shpenzimeve (gjithësej 8 raporte)

 • Monitorimi dhe Mbikqyrja e Buxhetit

  a) Raport i Monitorimit të zbatimit të buxhetit raporti katër muajore  2019

  b)Raport Vjetor i Konsoliduar për Zbatim të Buxhetit

  c)Raport i Performancës Vjetore 2018 

  ç) Pasqyrat Financiare dhe dokumentacione bazike dhe shoqëruese
  d) Informacion për zbatimin dhe Monitorimin e Kontratave Publike ( punë publike, mallra dhe shërbime)
  dh) Rregjistër i realizimeve të procedurave të prokurimit publik

 • Vështirësitë Financiare

  Plani për daljen nga situata e vështirë financiare

 • Shitja ose dhënia me qira e pronave dhe aseteve

  a) Asete ose Prona të ofruara për shitje ose dhënie me qera
  b) Kriteret që duhet të plotësohen

 • Donacionet

  TË GJITHA DONACIONET