Shërbime Administrative në fushen e shërbimeve sociale
– Paisja me vërtetime sipas kërkesës se të interesuarve/ dhe kategorive.
– Ndihmë ligjore falas dhe ndihmë për plotësimin e dokumentacionit,sipas kategorizimit të shërbimeve që ofrohen.
– Shërbime me pagesa kesh, si ndihma ekonomike, përkujdesin Shoqëror dhe kompesime të ndryshme.
– Informacione të ndryshem ndërgjegjësuese dhe sensibilizuese.