Shërbime në fushën e Infrastrukturës dhe shërbimeve publike

Sherbimi i Ndriçimit Publik.
– Sherbimi i pastrimit Publik.
– Mirmbajtje e varrezave publike dhe te deshmoreve.
– Mirembatjen e sinjalistikes rrugore.
– Mirembatje e lyerje te obejkteve arsimore.
– Sherbimi i trasnportit.
– Mirembajtje e rrugeve ne territorin e bashkis Mat.
– Mirembajtje e hapsirave te gjelberta.