• Shërbimet

  a) Shërbime në fushën e Infrastrukturës dhe shërbimeve publike
  b) Shërbime në fushën e shërbimeve sociale
  c) Shërbime në fushën e sportit, kulturës dhe argëtimit
  ç) Oraret dhe linjat e transportit

  d) Shërbime në fushën e Bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit
  dh) Shërbime në fushën e zhvillimit ekonomiko vendor
  e) Shërbime në fushën e sigurisë publike
  ë) Shërbime në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

  f) Shitja ose dhenia me qera e pronave dhe aseteve

  g) Donacionet

 • Shërbime Administrative

  a) Shërbime Administrative në fushën e Infrastrukturës dhe shërbimeve publike
  b) Shërbime Administrative në fushën e shërbimeve sociale
  c) Shërbime Administrative në fushën e sportit, kulturës dhe argëtimit
  ç) Shërbime Administrative në fushën e mbrojtjes së mjedisit
  d) Shërbime Administrative në fushën e Bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave
  publike, natyrës dhe biodiversitetit
  dh) Shërbime Administrative në fushën e zhvillimit ekonomiko vendor
  e) Shërbime Administrative në fushën e sigurisë publike
  ë) Shërbime Administrative në fushën e funksioneve dhe kompetencave të deleguara

 • Kontratat Publike / Prokurimet

  a) Objekti i Kontratës Publike
  b) Numër i Referencës së Procedurës / Kontratës
  c) Llojit të Procedurës
  ç) Terma dhe Kushte Kontrate (Prokurime të mëdha)
  d) Kohëzgjateje Kontratës ( Prokurime të mëdha)
  dh) Të dhëna të autoritetit kontraktor
  e) Të dhëna të kontraktorit / Nënkontraktorit
  ë) Tregues të matjes së përmbushjes së kontratës
  f) Struktura publike përgjegjëse për mbikqyrjen dhe monitorimin e kontratës
  g) Procedura që duhen ndjekur për të bërë një ankimim
  gj) Raporte të kontrollit, monitorimit dhe auditimit në zbatimin e kontratës

 • E drejta e Ankesës dhe Vërejtjes në Lidhje me shërbimet

  a) Procedura për të bërë ankesë apo vërejtje në lidhje me shërbimet
  b) Adresë postare / Elektronike për depozitimin e ankesave apo vërejtjeve