• Të dhënat e Koordinatorit për Njoftim dhe Konsultim Publik

 • Plani Vjetor për Procesin e vendimarrjes në pjesëmarrje

 • Akte për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultave publike

  a) Lista e akteve për të cilat është e detyrueshme zhvillimi i konsultimit publik
  b) Informacione e dhëna në përgjigje të kërkesave për informim
  c) Përditësimin e Rregjistrit

 • Dispozita të brendshme rregullatore për këshillimin me publikun

  a) Procedura, afate si dhe mënyra të organizimit për çdo formë apo lloj konsultimi publik
  b) Strukturat përgjegjëse për aktet e detyrueshme për konsultim

 • Njoimi për marrjen e Nismës Vendimarrëse me Pjesëmarrje

  a) Projekt Relacion shpjegues dhe dokumente shoqërues të tij
  b) Arsye të nevojshme për nxjerrjen e projekt aktit si edhe ndikimi që ai do të ketë
  c) Afatet vendi dhe mënyra me të cilat palët e interesuara paraqesin ose dërgojnë rekomandimet e tyre
  ç) Adresa e Kontaktit të Koordinatorit për Njoimin dhe Konsultimin Publik të Bashkisë ose strukturës përgjegjëse për mbledhjen e rekomandimeve e komenteve për projekt aktin
  d) Vendi dhe datat e organizimit të takimeve për Dëgjesë Publike të Buxhetit 2020

 • Procedura e Marrjes dhe Shqyrtimit të komenteve dhe rekomandimeve

  a) Adresa Postare dhe elektronike për dërgimin e Komenteve dhe rekomandimeve
  b) Afati për Dërgimin e Komenteve dhe Rekomandimeve
  c) Mënyra e mbajtjes së Procesverbalit dhe Rregjistrimit të takimit publik për takimet publike
  ç) Mënyra e trajtimit të komenteve dhe rekomandimeve
  d) Mënyra e dhënies së arsyeve për mospranimin e komenteve dhe rekomandimeve

 • Procedurat që duhen ndjekur për të bërë një ankimim në lidhje me konsultimin publik

  a) Subjekti ku mund të bëhet Ankesa (Komisioneri për të drejtën e informimit dhe mbrojtjes së të dhënave, Këshilli i Bashkisë Kryetari i Bashkisë)
  b) Adresa Postare dhe Elektronike për dërgimin e ankesës
  c) Procedurat për të bërë një ankesë në lidhje me këshillimin me publikun
  ç) Struktura përgjegjëse në nivel bashkie që shqyrton dhe rregjistron ankesën

 • Raporti Vjetor për Transparencën në Procesin e Vendimarrjes

  a) Numri i akteve të miratuara nga organet e bashkisë me konsultim publik gjatë një viti
  b) Numri i përgjithshëm i komenteve dhe rekomandimeve të marra nga palët e interesuara
  c) Nurmi i rekomandimeve dhe komenteve të pranuara dhe të refuzuara gjatë procesit të vendimarrjes
  ç) Numrin e Takimeve Publike të Organizuara

 • Iniciativa qytetare

  a) Mënyra dhe Forma e Paraqitejes së iniciativës qytetare
  b) Procedura të shqyrtimit dhe Miratimit të iniciativës qytetare
  c) Adresa postare dhe elektronike për depozitimin e iniciativës qytetare
  ç) Mënyrat dhe afatet e kthimit të përgjigjeve për mosmiratimin iniciativës qytetare