REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Periudha Janar – Mars – Prill

2019

 

 

 

Nr.

Data e regjistrimit të kërkesës  

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes  

Nr. Prot.

 

Statusi i kërkesës

 

Tarifa

 

 

1

 

 

11.01.2019

Vërtetim Banimi  

11.01.2019

 

93

 

Kërkesw e dorëzuar tek qytetari

 

Pa pagesë

 

2

23.01.2019 Vërtetim Banimi  

23.01.2019

 

316

 

Kërkesë e dorëzuar

 

Pa pagesë

 

3

07.02.2019 Vërtetim Banimi 07.02.2019  

444

 

Kërkesë e dorëzuar

 

Pa pagesë

 

4

18.03.2019 Vërtetim Banimi  

18.03.2019

 

817

 

Kerkese e dorezuar

 

 

Pa pagesë

 

5

27.03.2019 Vërtetim  Banimi 29.03.2019  

905

 

Kerkese e dorezuar

 

Pa pagesë

 

6

14.01.2019 Vertetim per trajtim me ndihme ekonomike. 15.01.2019 145  

Kerkese e dorezuar

 

Pa pagesë

 

7

15.01.2019 Vertetim per trajtim me ndihme ekonomike. 21.01.2019 187  

Kerkese e dorezuar

 

Pa pagesë

 

8

22.01.2019 Vertetim per trajtim me ndihme ekonomike. 29.01.2019    296  

Kerkese e dorezuar

 

Pa pagesë

 

9

24.01.2019 Vertetim  per trajtim me ndihme ekonomike. 28.01.2019 326 Kerrkese e dorezuar  

Pa pagesë

 

10

11.02.2019 Vertetim per trajtim me ndihme ekonomike. 12.02.2019   486 Kerkese e dorezuar  

Pa pagesë

11 22.02.2019 Vertetim per trajtim me ndihme ekonomike. 25.02.2019

 

632

 

     Kerkese e

dorezuar

 

Pa pagesë

 

12

 

19.02.2019

Vertetim per trajtim me ndihme ekonomike.  

20.03.2019

   830

 

     Kerkese  e

dorezuar

 

Pa pagesë

13     04.02.2019 Drejtoria e Burimeve Njerezor- Aplikim Per Pune 09.02.2019  

418

Kerkese e dorezuar  

Pa pagesë

e

14

 

20.02.2019

 

Drejtoria e Burimeve Njerezore- Aplikim Per Pune

 

27.02.2019

 

627

 

Kerkese e dorezuar

 

Pa pagesë

 

 

 

15

22.03.2019 Drejtoria e Burimeve Njerezore- Aplikim Per Pune  

2.04.2019

 

 

900

 

Kerkese e dorezuar

 

Pa pagesë

 

16

03.01.2019 Vertetim per takim per te burgosur.  

03.01.2019

 

1

Kerkese e dorezuar  

Pa pagesë

 

17

29.01.2019 Vertetim per takim me te burgosur. 01.02.2019  

354

 

Kerkese e dorezuar

 

Pa pagesë

 

18

25.03.2019 Administrata Vendore – Kerkese e Pergjithshme. Drejtoria e Urbanistikes.  

25.03.2019

 

865

Kerkese e

dorezuar

 

Pa pagesë

 

19

06.03.2019 Administrata Vendore-Kerkese e Pergjithshme – Drejtoria e Kabinetit  

746

Kerkese per trajtim  

Pa pagesë

 

20

30.02.2019 Administrata Vendore –Kerkese e Pergjithshme- Drejtoria e Urbanistikes 06.03.2019 365 Kekrese e trajtuar  

Pa pagesë

 

21

05.03.2019 Administrata Vendore –Kerkese e Pergjithshme- Drejtoria e Urbanistikes 06.03.2019 727 Kerkese e trajtuar  

Pa pagesë

 

22

27.03.2019 Administrata e Pergjithshme- Kerkese e pergjithshme- Sektori i Arsimit dhe Kultures 895 Kerkese per trajtim  

Pa pagesë

 

23

08.04.2019 Zyra Juridike dhe Prokurimeve – Vertetim takim me te burgosur 08.04.2019 1011 Kerkese e dorezuar  

Pa pagesë

 

24

04.04.2019 Zyra Juridike dhe Prokurimeve – Vertetim takim me te burgosur 04.04.2019 989 Kerkese e Dorezuar  

Pa pagesë

 

25

 

05.04.2019

Administarta Vendore – Ankese – Policia Bashkiake  

 

1002

Kerkese per trajtim  

Pa pagesë

 

26

 

08.04.2019

Drejtoria e Burimeve Njerezore – Aplikim per pune  

 

1020

Kerkese per trajtim  

Pa pagesë

 

27

 

08.04.2019

Kerkes per Informacion  

 

 

1021

  Kerkese per

trajtim

 

Pa pagesë

 

28

 

09.04.2019

Kerkes per Informacion  

 

 

 

E përfunduar – dhënë informacioni  

Pa pagesë

 

 

Shënim:

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.

(2)  Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.

(3)  Identifikohet lloji i kërkesës.

(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes.

(Të dhënat personale anonimizohen në përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)

 (5)  Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.

 

(6)  Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.